Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

mandag 20. desember 2010

Etikk og moral - Tar du som investor ansvar?

Vi som investor har et ansvar overfor de personene og det miljøet som blir rammet av våre investeringer. Når vi som investorer kjøper en aksje i et gitt selskap så blir vi deleier i dette selskapet. Noe som betyr at du som investor i teorien har noe du skulle sagt og er med å bestemme og forme selskapet. De fleste av oss eier en ekstremt liten minoritet av selskapet og det er derfor ikke mye du alene kan gjøre for å påvirke selskapet. Men til sammen så styrer aksjonærene selskapene.

Selskapene er avhengig av aksjonærene sine for å prissette selskapet, hente inn kapital osv… Selskapene er også som nevnt eid av aksjonærene. Derfor vil selskapene også gjøre det som majoriteten av aksjonærstemmene sier selskapet skal gjøre. Dersom alle aksjonærene hadde samme mening, og alle mente barnearbeid var galt. Da ville ingen børsnoterte selskaper eller noen av deres underleverandører benytte barnearbeid. Nettopp pga. aksjonærene ville ikke tillate dette og selskapene gjør som aksjonærene sier de skal gjøre, for det er vi, aksjonærene som gir selskapene liv.

Hvor godt kjenner du selskapene du er investert i? Hvordan er arbeidsforholdene i de forskjellige bedriftenes fabrikker? Hva gjør bedriften med nærmiljøet? Blir naturen forurenset? Driver bedriften med barnearbeid eller underbetaling tilnærmet slaveri? Ville du tatt sjansen på å jobbe nederst på rangstigen i ett av selskapene du investerer i? Tar du noen gang med noe av dette i egne beregninger når du velger selskap å investere i?

Altria group er et selskap som driver med produksjon og salg av røyk, alkohol og andre tobakkrelaterte produkter. Produkter som er bevist svært skadelig med jevnt bruk. På sikt kan både alkohol og tobakkprodukter være en direkte dødsårsak. Er det da moralsk riktig å investere i et slikt selskap?

Jeg har investert i Altria Group. Bakgrunnen for min investering i Altria Group er lang historie med god drift og økende utbytter. Selskapet har små markedsføringskostnader da det stort sett er ulovelig å markedsføre tobakksprodukter og alkoholprodukter. Det er ekstremt små kostnader og utgifter til fornying og oppdatering av produkter. Tobakksprodukter og alkohol, men spesielt tobakksprodukter er ekstremt billig å produsere og kan selges med ekstremt høy fortjeneste. Det er liten eller ingen mulighet for nye konkurrenter å komme på markedet, da markedsføring er tilnærmet ulovelig. Men den aller største fordelen er at det er veldig sterk merkelojalitet og det er avhengighets skapende, spesielt med røyk. Ulempene der i mot er ekstremt mange og store avgifter på tobakk og alkoholprodukter. Det blir mer og mer ulovelig å røyke og drikke alkohol rundt om i verden. Avgiftene øker hele tiden og det kommer nye og strengere regler som er ment for å hindrer personer i å begynne med røyk og alkohol.

Analysen over er i teorien og praksis en analyse som kun omhandler min egeninteresse i Altria Group. Hvor mye penger vil jeg tjene eller tape på en investering i Altria Group. Analysen er fullstendig rippet for alt som har med moral og etikk å gjøre. Det samme selskapet kan også analyseres fra et moralsk og etisk utgangspunkt.

Fordelen med Altria Group er at de skaper mange arbeidsplasser over hele verden. De bidrar med ekstremt store summer til fellesskapet gjennom store avgifter. Dette bidrar til å gi mat og ly til de som er ansatt. Det bidrar til skole, utdannelse, helse, veldedighet, bekjempe fattigdom og mange andre veldedige forhold. Selskapet bidrar ironisk nok også med penger til å bekjempe bruk av tobakk blant mindreårige. Selskapet jobber hardt for å skåne miljøet for forurensning. De ansatte får blant annet kurs i hvordan de skal bidra til mindre forurensing og selskapet modifiserer egne fabrikker og maskiner for å bli mer miljøvennlige. Selskapet har også årlig bidratt med ca 140mill over de siste 10 årene til veldedige formål. Der i mot finnes det også ulemper med selskapet. De bidrar blant annet direkte til at personer over hele verden dør på en langsom og smertefull måte. De skaper avhengighet og ødelegger liv. De skaper sorg for flere millioner mennesker over hele verden ved at personer må se sine bekjente og kjære dø eller bli alvorlig syke av produkter solgt av Altria Group.

Men veier da de gode konsekvensene opp for de onde konsekvensene av Altria Group’s produkter? Og er det egentlig Altria Group sin skyld at personer blir syke og dør av deres produkter? Hver person har et valg om han eller hun ønsker å begynne med og bli avhengig, syk og dø av noen av deres produkter. Det er verdenskjent og har vært det i flere tiår at røyk og alkohol dreper. Allikevel starter folk å røyke og fortsetter å røyke og drikke jevnlig. Enkelte er overhode ikke avhengige men de røyker og drikker allikevel jevnlig. Feiringer og høytider er for mange en populær anledning hvor de ønsker å drepe en liten del av seg selv. Kan da selskapet holdes ansvarlig for de valgene enkeltpersoner gjør? Selskapene tilbyr produktene men vi velger selv å bruke dem.

Har staten et ansvar her? De vet hvor skadelig og farlig produktene er. Men allikevel er ikke produktene foreløpig ulovelige. Kan det være på grunn av de ekstremt høye avgiftene? Staten tjener kanskje så godt på tobakks og alkoholprodukter at det ikke er ønskelig for dem å forby ett eller begge av disse produktene?

Du ønsker kanskje ikke selv å røyke. Du er kanskje også i mot at dine unger eller din familie røyker og drikker. Men du ønsker allikevel å tjene penger på at andre røyker og drikker? Er ikke dette dobbelmoralsk? Men kanskje dobbelmoral er bedre enn ingen moral?

Hva vil du gjøre dersom det viser seg at et av de selskapene du er investert i driver med barnearbeid, farlige og ulovelige arbeidsforhold, krigsprofitering eller medvirkende til mord? Vil du selge, kjøpe eller forholde deg nøytral?

Kan du stå for alle de investeringene du har utført?

Er det enkelte selskaper eller sektorer du unngår av moralske grunner?

Tanken bak dette innlegget er egentlig bare å minne meg selv og kanskje andre på konsekvensene av våre investeringer. Hvilke signaler vi sender ut ved å investere i forskjellige bedrifter og bransjer. Ingen bedrifter ønsker å gjøre noe som gjør at de mister kundene eller mister investorene. Dette gir investorer og kunder makt til å styre bedriftenes adferd.


I'll tell you why I like the cigarette business. It cost a penny to make. Sell it for a dollar. It's addictive. And there's a fantastic brand loyalty.
Warren Buffett

I have taken more out of alcohol than alcohol has taken out of me.
Winston Churchill
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar